Szukaj

Współczynnik przewodzenia ciepła λ

Współczynnik przewodzenia ciepła charakteryzuje intensywność wymiany ciepła przez dany materiał. Niska wartość λ oznacza słabą przewodność cieplną i możliwość uzyskania względnie wysokiego oporu cieplnego komponentu wykonanego z takiego materiału. I tak na przykład stal ma bardzo wysoki współczynnik przewodzenia ciepła (15 do 50 W/(mK)), zaś materiały termoizolacyjne bardzo niski (na poziomie ok. 0,035 W/(mK)).

Współczynnik przewodzenia ciepła wyraża ilość ciepła w W, przepływająca
w 1 s przez 1 m² homogenicznej warstwy materiału o grubości 1 m prostopadle do powierzchni, gdy różnica temperatur na przeciwległych powierzchniach tego prostopadłościanu wynosi 1 K. Pomiary laboratoryjne przewodności cieplnej wykonywane są w warunkach temperaturowych od 10 °C do 9 °C.

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła dla Schöck Isokorb® λeq

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła, nazywany również zastępczym współczynnikiem λeq elementu budowlanego składającego się z kilku materiałów budowlanych, to współczynnik przewodzenia ciepła jednorodnego zastępczego materiału budowlanego w kształcie prostopadłościanu o tych samych wymiarach, który w miejscu całego elementu budowlanego w stanie zamontowanym daje ten sam efekt cieplny. Są dwie możliwości wyznaczania ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła.

Lambda 3.dim. (3-wymiarowa)

Przy pierwszej metodzie dokonywane jest obliczenie przepływu ciepła w układzie trójwymiarowym przez element Schöck Isokorb®. Tutaj pod uwagę brany jest element Isokorb® ze wszystkimi jego częściami składowymi. W efekcie zostaje określona strata ciepła przez element Isokorb®, następnie element ten zostaje zastąpiony płytą o wymiarach odpowiadających wymiarom elementu Isokorb® - zastępczego materiału izolacyjnego. Do modelu zostaje przyporządkowane zastępcze przewodzenie cieplne, które jest tak długo dopasowywane, aż uzyskana zostanie ta sama strata cieplna przez mostek cieplny jak w przypadku szczegółowo wprowadzonego do obliczeń parametrów fizycznych elementu Isokorb®.

Lambda 1.dim. (1-wymiarowa)

Druga możliwość wyznaczenia ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła polega na uzyskaniu uśrednionej wartości współczynnika przewodzenia ciepła z pojedynczych elementów, w których uwzględniane są dane powierzchnie przekroju. Tutaj wychodzi się z założenia, że strumień ciepła w elemencie izolującym przepływa jednowymiarowo z wewnątrz na zewnątrz. Efekty trójwymiarowe pozostają nieuwzględnione. Ponieważ efekt trójwymiarowy zwiększa wielkość strumienia ciepła, należy założyć, że wyznaczany jednowymiarowo ekwiwalentny współczynnik przewodzenia cieplnego jest zawsze większy od wartości uzyskanej w metodzie trójwymiarowej, dzięki czemu uzyskuje się swoistego rodzaju dodatkowy margines zapasu bezpieczeństwa w obliczeniach strat ciepła. Metoda ta jest opisana również w PN-EN ISO 10211-1 dla niewielkich punktowych mostków cieplnych.

Na podstawie λeq można za pomocą jednej wartości wyrazić wartość współczynnika przewodzenia ciepła dla całej konstrukcji składającej się z różnych materiałów. Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia cieplnego λeq umożliwia więc opisanie właściwości izolacyjnych elementu Schöck Isokorb®. Może być stosowany jako zastępczy współczynnik przewodzenia ciepła w trójwymiarowych obliczeniach mostków cieplnych.