W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj

Współczynnik przewodzenia ciepła λ

Współczynnik przewodzenia ciepła charakteryzuje intensywność wymiany ciepła przez dany materiał. Niska wartość λ oznacza słabą przewodność cieplną i możliwość uzyskania względnie wysokiego oporu cieplnego komponentu wykonanego z takiego materiału. I tak na przykład stal ma bardzo wysoki współczynnik przewodzenia ciepła (15 do 50 W/(mK)), zaś materiały termoizolacyjne bardzo niski (na poziomie ok. 0,035 W/(mK)).

Współczynnik przewodzenia ciepła wyraża ilość ciepła w W, przepływająca
w 1 s przez 1 m² homogenicznej warstwy materiału o grubości 1 m prostopadle do powierzchni, gdy różnica temperatur na przeciwległych powierzchniach tego prostopadłościanu wynosi 1 K. Pomiary laboratoryjne przewodności cieplnej wykonywane są w warunkach temperaturowych od 10 °C do 9 °C.

Współczynnik przewodzenia ciepła λeq

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λeq elementu budowlanego składającego się z kilku materiałów budowlanych określa przewodność cieplną jednorodnego zastępczego materiału budowlanego w kształcie prostopadłościanu o tych samych wymiarach, który w miejscu całego elementu budowlanego w stanie zamontowanym pozwala uzyskać ten sam efekt cieplny.

Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny (European Assessment Document – EAD) dla nośnych elementów termoizolacyjnych, wprowadzonym w 2017 roku, współczynnik λeq wyznacza się następująco.

W metodzie zgodnej z EAD dokonuje się szczegółowych obliczeń mostków cieplnych w trzech wymiarach z nośnym elementem termoizolacyjnym. Tutaj tworzony jest szczegółowy model złożonej konstrukcji nośnego elementu termoizolacyjnego i wyznaczana jest strata ciepła przez mostek cieplny. Na podstawie występującej straty ciepła oblicza się ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λeq i ekwiwalentny opór cieplny Req.

Szczegółowe obliczenia mostków cieplnych

Chcąc przeprowadzić szczegółowy dowód mostków cieplnych, w celu obliczenia wartości ψ lub fRsi, do modelowania detali połączenia można zastosować wartość λeq. W tym celu w jego miejscu na modelu wyznacza się jednorodny prostokąt o wymiarach korpusu izolacyjnego elementu Schöck Isokorb® i przypisuje się ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λeq, patrz rysunek. W ten sposób można obliczyć parametry fizyczno-budowlane konstrukcji.

Metoda obliczeń do wyznaczania λeq została poddana walidacji w oparciu o Europejski Dokument Oceny (European Assessment Document – EAD) dla nośnych elementów termoizolacyjnych i na tej podstawie dla elementu Schöck Isokorb® w Europejskiej Ocenie Technicznej (European Technical Assessment – ETA).

Obliczenia można dokonać w dostępnym na rynku oprogramowaniu do obliczania mostków cieplnych przy zastosowaniu cieplnych warunków brzegowych według ISO 6946. W ten sposób oprócz strat ciepła przez mostek cieplny (współczynnik ψ) można również obliczyć temperatury powierzchni ϴsi oraz współczynnik temperaturowy fRsi.

Poszczególne wartości λeq znajdują się w parametrach fizyki budowli w Internecie na stronie:

www.schock.pl/download/fizyka-budowli