W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj

Współczynnik temperaturowy fRsi

Współczynnik temperaturowy jest parametrem służącym do oceny niebezpieczeństwa tworzenia się pleśni na powierzchni przegród budowlanych. Współczynnik temperaturowy fRsi to różnica pomiędzy temperaturą powierzchni i temperaturą powietrza na zewnątrz (θsi – θe) podzielona przez różnicę temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego (θi – θe):

 

Minimalne wymagania zgodnie z PN-EN ISO 13788 i Warunkami Technicznymi

Minimalny wymóg dotyczący wartości fRsi ma na celu zapobieganie powstawania szkód budowlanych w wyniku tworzenia się pleśni. W tym przypadku obowiązuje zasada:

Ta wartość graniczna musi zostać sprawdzona dla najniekorzystniejszego miejsca konstrukcji. Sprawdzenie dokonywane jest w oparciu o katalog mostków cieplnych lub poprzez obliczenia. Wymagania określone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 690 z późn zm.) dopuszcza na przyjęcie minimalnej wartości współczynnika fRsi = 0,72 na określonych w p.2.2.2 Załącznika Nr 2. warunkach. Dopuszcza się stosowanie tego wymogu, w przypadku pomieszczeń ze średnią miesięczną temperaturą powietrza 20 °C i średnią wilgotnością względną powietrza na poziomie 50%. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż właściwie jest to możliwe tylko w przypadku pomieszczeń klimatyzowanych. W pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną wilgotność powietrza może kształtować się bardzo różnie i jest ona uzależniona od warunków zewnętrznych oraz sposobu użytkowania pomieszczeń. W szczególności w budynkach mieszkalnych, mieszkaniach z dziećmi, budynkach zamieszkania zbiorowego itp. o dużym zagęszczeniu, z wentylacją grawitacyjną, wilgotność względna powietrza może znacznie przekraczać 50%. W związku z tym warunek ten powinien być sprawdzany według metodologii podanej w normie PN-EN ISO 13788.

Wartość fRsi jest wartością względną i ma tę zaletę, że zależy wyłącznie od konstrukcji mostka cieplnego i warunków przejmowania ciepła na powierzchni przegrody a nie jak w przypadku wartości θsi od założonych temperatur powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku. Współczynnik temperaturowy ma wartość f=1, gdy minimalna temperatura powierzchni od strony pomieszczenia θmin wynosi tyle co temperatura powietrza w pomieszczeniu, a f=0 gdy jest równa temperaturze zewnętrznej (patrz rysunek 12).